Vägledning vid avrop från ramavtal för effektutvärdering

Dokumentet i högerspalten är en intern mall för Arbetsförmedlingens beställare som ska göra avrop vid effektutvärdering. Punkterna i mallen är rekommendationer som bör anges vid avrop.

Dokumentet innehåller olika krav som beställaren bör förhålla sig till och tillämpa vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning eller rangordning, utöver de obligatoriska krav och utvärderingskriterier som finns i upphandlingsunderlaget. Krav kan ställas både som obligatoriska krav och som utvärderingskriterier som anpassas till projektets behov. Dokumentet är ett inledande stöd för hur avrop och olika krav kan preciseras och utgår från det ramavtal som upphandlats. Målsättningen är att etablera en strukturerad avropsmall i upphandlingsverktyget Tendsign där denna vägledande information följer dokumentet.

Hur ska ramavtalen användas?

Beroende på vilken typ av utvärdering som är aktuell ska olika ramavtal användas. I denna bild framgår vilket ramavtal som projektet hänvisas till. Ladda ned bild.