Ung komp

Syftet med Ung komp var att bryta och förebygga långtidsarbetslöshet hos unga. Det skedde genom ett nära samarbete med kommuner i multikompetenta, samlokaliserade team. Målet var att en större andel skulle börja arbeta eller studera, jämfört med en likvärdig grupp som inte deltagit i projektet. Ung komp skulle också öka förtroendet för Arbetsförmedlingen och effekten av myndighetens insatser.

 

Erbjöd sammanhållet stöd

Målgruppen för Ung komp var ungdomar som kommunen eller Arbetsförmedlingen bedömde hade behov av ett sammanhållet stöd från flera parter och kompetenser i det offentliga samhället, för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Stödet erbjöds genom ett multikompetent team. Ett multikompetent team består av kundresurs, arbetsförmedlare, SIUS-konsulent, arbetspsykolog, socialkonsulent eller arbetsterapeut samt studie- och yrkesvägledare och annan medarbetare från kommunen.

Effekter av projektet

Projektet har haft Ramböll som extern utvärderare. Ramböll har gett processtöd och även effektutvärderat projektet. En del av deras uppdrag var även att göra en socioekonomisk analys för att belysa de samhällsekonomiska konsekvenserna av Ung komp.

Utvärderat delar av målgruppen

Effektutvärderingens design gav att 1 910 av 6 867 ungdomar blev urvalet för effektutvärderingen. Bortfallet utgörs till 44 procent av den grupp arbetssökande ungdomar som projektet främst vänder sig till: Unga inskrivna vid Arbetsförmedlingen eller kommunen, med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Viktigt med rätt arbetssökande

Rambölls effektutvärdering visar att projektet har vissa inlåsningseffekter för arbetssökande som står relativt nära arbetsmarknaden. Det betyder att urvalet för vilka som tar del av metoden är viktig.

Projektet har lyckats väl med studier

Rambölls effektutvärdering visar att metoderna i Ung komp i högre grad än ordinarie verksamhet resulterar i att de utvärderade deltagarna börjar studera. Effektutvärderingen visar att cirka 13 procent av Ung komps deltagare börjar studera, inom 24 månader. Samma siffra för kontrollgruppen är 10 procent (Ramböll, Slututvärdering sid. 29).

Metoderna fungerar för personer med funktionsnedsättning

Utvärderingen visar att många deltagare får en funktionsnedsättningskod under tiden de deltar i projektet. Rambölls effektutvärdering visar också att utvärderade deltagare i Ung komp med funktionsnedsättning i högre grad börjar studera eller arbeta, jämfört med deltagare med funktionsnedsättning i kontrollgruppen. Enligt effektutvärderingen arbetar eller studerar 30 procent av deltagarna i Ung komp med funktionsnedsättning efter 24 månader. Arbete räknas som reguljärt arbete på arbetsmarknaden. Med studier menas reguljära studier. Siffran för kontrollgruppen är 20 procent till arbete eller studier efter 24 månader. Resultaten är särskilt goda för studier (Ramböll, Effektutvärdering, sid. 29).

Bilagor

 

Kontaktperson

Projektledare för Ung komp var Carolina Gianola, Arbetsförmedlingen.