Ung framtid

Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid vände sig till personer mellan 16 och 29 år. Ungdomarna fick stöd i att komma vidare till studier eller arbete genom intensifierad matchning. I projektet arbetade Arbetsförmedlingen också med fokus på arbetsgivare. Ung framtid startade 2014 efter att Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet fått i uppdrag av regeringen att påbörja ett projekt inom ramen för EU:s sysselsättningsinitiativ för unga.

 

Syfte

EU-kommissionen har tilldelat medel till särskilt riktade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i hela Europa, det så kallade Sysselsättningsinitiativet för unga. Medlen ska finansiera aktiviteter såsom bland annat praktik och lärlingsinsatser. Det innebär ett tydligt arbetsgivarfokus och ett intensifierat matchningsarbete. Projektet ska utgöra en förstärkning för utveckling av medlemsländernas så kallade ungdomsgarantier i regionerna; Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, och Sydsverige där arbetslösheten varit cirka 25 procent.

Beskrivning

Projektet Ung framtid gav en ny möjlighet för ungdomar som saknar relevant utbildning och/eller yrkeserfarenhet. Projektet stärkte och coachade  ungdomarna och erbjöd dem en rad aktiviteter för att de skulle komma ut i arbetslivet. Exempel på aktiviteter var arbetsmarknadskunskap, studiebesök eller andra arbetsplatsförlagda insatser.

Ung framtid medfinansierades av Europeiska socialfonden och var ett projekt som pågick i vissa kommuner i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Skåne, Södermanland, Uppsala län, Västernorrland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och i Östergötland.

Ung framtid fanns på ett nittiotal orter i landet, från Ånge i norr till Trelleborg i söder. Ungefär 200 medarbetare arbetade i projektet. Deras uppgift var att ständigt utgå från kundens behov, både ungdomens och arbetsgivarens.

Det betyder att Ung framtid kunde se olika ut, beroende på vem som kommer i kontakt med projektet. Sedan projektstarten har målgruppen utvidgats till att omfatta även deltagare inom etableringsuppdraget samt från 16-24 år till 16-29 år. Ursprungligen bedrevs projektet i regionerna Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland men bedrevs sedan i fler regioner. Läs mer på projektets hemsida (länk öppnas i nytt fönster).

Effekter av projektet

Under åren 2016-2019 pågick projektet Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020. Det projektet fick i uppdrag att genomföra en effektutvärdering som ska påvisa om, och i vilken utsträckning, de insatser som Ung framtid innehåller har lett till en förbättring av arbetsmarknadssituationen för ungdomar som har tagit del av projektet samt om projektet har lett till undanträngningseffekter. 

Bilagor

Kontaktpersoner

Projektledare för Ung framtid var Malin Blomgren. Projektledare för Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020 och effektutvärderingen av Ung framtid var Erik Axdorph.