Ung framtid

Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid vänder sig till personer mellan 16 och 29 år. Ungdomarna får stöd i att komma vidare till till studier eller arbete genom intensifierad matchning. I projektet arbetar Arbetsförmedlingen också med fokus på arbetsgivare. Ung framtid startade 2014 efter att Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet fått i uppdrag av regeringen att påbörja ett projekt inom ramen för EU:s sysselsättningsinitiativ för unga.

 

Syfte

EU-kommissionen har tilldelat medel till särskilt riktade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i hela Europa, det så kallade Sysselsättningsinitiativet för unga. Medlen ska finansiera aktiviteter såsom bland annat praktik och lärlingsinsatser. Det innebär ett tydligt arbetsgivarfokus och ett intensifierat matchningsarbete. Projektet ska utgöra en förstärkning för utveckling av medlemsländernas så kallade ungdomsgarantier i regionerna; Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, och Sydsverige där arbetslösheten är cirka 25 procent.

Beskrivning

Projektet Ung framtid ger en ny möjlighet för ungdomar som saknar relevant utbildning och/eller yrkeserfarenhet. Projektet stärker och coachar  ungdomarna och erbjuder dem en rad aktiviteter för att de ska komma ut i arbetslivet. Exempel på aktiviteter kan vara praktik, arbetsplatsförlagda utbildningar eller lärlingsinsatser.

Ung framtid medfinansieras av Europeiska socialfonden och är ett projekt som pågår i vissa kommuner i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Skåne, Södermanland, Uppsala län, Västernorrland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och i Östergötland.

Ung framtid finns på ett nittiotal orter i landet, från Ånge i norr till Trelleborg i söder. Ungefär 200 medarbetare arbetar i projektet. Deras uppgift är att ständigt utgå från kundens behov, både ungdomens och arbetsgivarens.

Det betyder att Ung framtid kan se olika ut, beroende på vem som kommer i kontakt med projektet. Sedan projektstarten har målgruppen utvidgats till att omfatta även deltagare inom etableringsuppdraget samt från 16-24 år till 16-29 år. Ursprungligen bedrevs projektet i regionerna Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland men bedrivs nu i fler regioner. Läs mer på projektets hemsida (länk öppnas i nytt fönster).

Effekt

Projektet Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020 har fått i uppdrag att genomföra en effektutvärdering som ska påvisa om, och i vilken utsträckning, de insatser som Ung framtid innehåller har lett till en förbättring av arbetsmarknadssituationen för ungdomar som har tagit del av projektet samt om projektet har lett till undanträngningseffekter. Utvärderingen pågår 2016-02-22 – 2019-02-15. De slutgiltiga resultaten av utvärderingen kommer att redovisas i en rapport som Arbetsförmedlingen planerar att ge ut under våren 2019. 

Kontaktpersoner

Projektledare för Ung framtid var Malin Blomgren. Projektledare för effektutvärderingen av Ung framtid är Erik Axdorph.