Progress – tidiga möten

Arbetsförmedlingens projekt Progress – tidiga möten delfinansieras av EU-kommissionens program för sysselsättning och social innovation EaSi under delen som kallas Progress. Syftet med projektet är bland annat att utvärdera om tidiga och tätare möten mellan förmedlare och arbetssökande leder till arbete eller studier i ökad utsträckning.

 

Syfte

Syftet med projektet är dels att utvärdera om tidiga och tätare möten mellan förmedlare och arbetssökande leder till arbete eller studier i ökad utsträckning, dels att studera om det har betydelse i vilken form mötet sker – personligt besök på kontoret, distansmöten eller möten i grupp. Projektet har också undersökt om det finns skillnader mellan ungdomar och övriga sökande. Projektet har berört ett flertal kontor i samtliga regioner i Sverige och ligger väl i linje med det utvecklingsarbete som nu sker i myndigheten genom förnyelseresan och ambitionen att vi ska bli en expertmyndighet. De kontor som deltagit i projektet har fått vara med att utforma distansmöten, gruppmöten och tätare fysiska möten (besök på kontoret). Arbetet har skett genom en försöksverksamhet och berört de arbetssökande som skrevs in under perioden mars-maj samt augusti- november 2015 på de kontor som deltagit i projektet.

Maria Cheung som arbetat med projektet sedan starten 2013 berättar att det som kännetecknar projekt som beviljas medel från Progressfonden är att de ska utvärderas med vetenskaplig metod. Ett krav är också att projekten skall ha en partner i den vetenskapliga världen, som i detta projekt är Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiskutvärdering (IFAU). Det finns även forskare knutna till projektet från både Danmark och Norge.

Under våren 2016 har man intervjuat arbetsförmedlare på samtliga 36 kontor som arbetat med tidiga möten. Genom att samla in och dokumentera erfarenheter och kunskaper om genomförandet av projektet vill Arbetsförmedlingen dra lärdomar inför framtiden. Projektteamet har arbetat intensivt med att sammanställa data, följa upp och analysera hur och i vilken omfattning de olika mötesformerna har påverkat de arbetssökandes möjligheter att få arbete, påbörja studier, stanna kvar i arbetskraften mm. Preliminära resultat från enkäter som vi skickade ut 2015 till medarbetare och kontaktpersoner i Progress-projektet visar att majoriteten av de som arbetat med Progress upplever att deltagarna är nöjda med tidiga och täta kontakter, och att de flesta är positiva till att arbeta vidare med Progress-likande möteskontakter. Vi ser även positiva resultat baserat på enkäter till arbetssökanden som visar indikationer på att de som fått täta kontakter i större utsträckning upplever att de fått bra och snabb hjälp från Arbetsförmedlingen.

Projektet avslutades  i november 2017 och det har lämnats in en slutrapport till EU-kommissionen.

 

 

Kontaktperson

Projektledare var Maria Cheung.