Jämställd etablering

Syftet med Jämställd etablering är att öka utrikesfödda kvinnors sysselsättningsgrad, idag och imorgon. Tillvägagångssättet är att pröva de insatser som utifrån forskning verkar mest lovande, men samtidigt har potential att implementeras i större skala, och genomföra projektet på ett sådant sätt att det blir möjligt att veta om insatserna verkligen haft önskad verkan.

 

Bakgrund

Tidigare studier har visat att de jobbförslag som arbetsförmedlare kommer med under individuella möten har positiva effekter för den som får dem, men att fördelningen av dessa möten inte är jämställda: Män får mer. Könsskillnaderna är störst inom etableringsprogrammets målgrupp. Det finns också indikationer på att effekten av insatser är större för män än för kvinnor. ännu mer större bland nyanlända arbetssökanden. Det finns därför ett behov både av mer ambitiösa interventioner utformade för att passa gruppen utrikes födda kvinnor, och mer kunskap om vad som kan vara effektiva åtgärder som för både män och kvinnor.

Målgrupp

Projektet vänder sig till arbetssökande som fått uppehållstillstånd de senaste fyra åren som flyktingar, skyddsbehövande, eller anhöriga till dessa. Projektverksamheten riktar sig till både män och kvinnor, även om utvärderingsfrågorna huvudsakligen är inriktade på kvinnors övergångar till arbete. Projektverksamheten kommer att omfatta ca 3 000 individer, därutöver kommer ca 1 500 att bilda en kontrollgrupp.

Beskrivning

Projektverksamheten bygger på en metod som heter Matchning från dag 1 (MD1), som använts inom Stockholms etableringsverksamhet. Metoden är en intensifierad förmedlingsinsats med en tydlig ”place-then-train”-ansats där arbetssökande snabbt får stöd att komma ut på en arbetsplats. Metoden har utvärderats i mindre skala av en extern utvärderare med mycket lovande resultat, men aldrig effektutvärderats.

Projektverksamheten inkluderar även ett uppföljningsstöd på arbetsplatsen, samt jämställdhetsintegrering. Uppföljningsstöd baserat på Supported Employment metoden har visat sig ge upphov till väldigt positiva resultat på individer som står långt från arbetsmarknaden. Även jämställdhetsintegrering kan ha en viktig roll i utrikes födda kvinnors progression mot arbetsmarknaden, inte minst genom att skapa en mer genomtänkt fördelning av befintliga insatser och personalresurser.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden på nationell nivå, och kommer att genomföras på 16 orter spridda över hela landet.

Effekt

Projektet är upplagt i form av ett randomiserat kontrollerat försök. Det innebär att potentiella projektdeltagare kommer att få samtycka till att ingå även i effektutvärderingen, och randomiseras mellan följande tre grupper: de som får en intensifierad matchningsinsats, de som får intensifierad matchningsinsats samt uppföljningsstöd på arbetsplatsen, och en kontrollgrupp som får tillgång till all ordinarie verksamhet på aktuellt kontor.

Kontaktpersoner

Projektledare för Jämställd etablering är Josefine Palmqvist Schultz, Arbetsförmedlingen.

Projektledare för effektutvärderingen är Petra Ornstein och Magnus Rödin, Arbetsförmedlingen.