Mirjam

Projekt Mirjam var ett ESF-projekt med jämställdhetsinriktning som vände sig till nyanlända kvinnor i etableringsuppdraget som står långt från arbetsmarknaden. Målet med projektet var att finna metoder och vägar som bidrar till att korta tiden från ankomst till utbildning och arbete.

 

Beskrivning

Inom gruppen nyanlända finns stora skillnader i utbildningsbakgrund, men genomgående är att det är svårare för kvinnor än män att etablera sig på arbetsmarknaden. Denna obalans är inte bara stor, den ökar dessutom. Det skulle vara mycket positivt om fler kvinnor närmade sig arbetsmarknaden. Det bidrar också till en bättre maktbalans och till många positiva effekter för den enskilda kvinnan. Det är värdefullt att hitta dolda kompetenser hos kvinnor som kanske aldrig arbetat. Projekt Mirjam erbjöd nyanlända kvinnor med kortare utbildning inom etableringen en gruppvägledningsinsats i 10 veckor. Insatsen genomfördes med stöd av tolk och bestod av fyra delar; vägledning, studiebesök hos företag och utbildningsanordnare, inspiratörer och mentorskap.

Filmer från projekt Mirjam

Effekter av projektet

Ramboll har gjort en effektutvärdering som visar att deltagarna i Mirjam i högre grad kommer ut i nystartsjobb jämfört med kontrollgruppen där extratjänster är en vanligare anställningsform. Generellt på Arbetsförmedlingen har man konstaterat att nystartsjobb i högre grad beviljas till män, medan extratjänster är det stöd som är mest jämställt. I övrigt när det gäller måluppfyllelsen på kort sikt bedömer Ramboll den som god, med undantag för mentorskapet. Drygt hälften av deltagarna har haft en mentorskontakt, men få har träffat sin mentor tre gånger som var målsättningen från början. Projektet har dock inte någon effekt på att deltagare i Mirjam påbörjar arbete eller studier i högre utsträckning jämfört med ordinarie verksamhet. Däremot visar det sig att projektets deltagare tar del av arbetsmarknadspolitiska program i högre grad än ordinarie verksamhet. Speciellt gäller det mer kvalificerade arbetsmarknadspolitiska program som t.ex. arbetspraktik och vuxenutbildning. Rambolls utvärdering finns att läsa i sin helhet nedan. 

Bilagor

Kontaktperson

Projektledare var Maria Edberg, Arbetsförmedlingen.