Här kan ni läsa om Arbetsförmedlingens EU-finansierade projekt som har effektutvärderats eller som effektutvärderas just nu. Listan kommer att fyllas på allt eftersom fler effektutvärderingsbara EU-projekt beviljas. Om ni har frågor om projekten så finner ni kontaktinformation på respektive projekts sida.

För en lista på samtliga Arbetsförmedlingens EU-projekt, även de som inte effektutvärderas, besök Arbetsförmedlingens hemsida.

 Jämställd etablering

Syftet med Jämställd etablering är att öka utrikesfödda kvinnors sysselsättningsgrad, idag och imorgon. Tillvägagångssättet är att pröva de insatser som utifrån forskning verkar mest lovande, men samtidigt har potential att implementeras i större skala, och genomföra projektet på ett sådant sätt att det blir möjligt att veta om insatserna verkligen haft önskad verkan.

Målgrupp: Nyanlända / Metod: Matchningsmetoder

 Ung komp

Syftet med Ung komp var att bryta och förebygga långtidsarbetslöshet hos unga. Det skedde genom ett nära samarbete med kommuner i multikompetenta, samlokaliserade team. Målet var att en större andel skulle börja arbeta eller studera, jämfört med en likvärdig grupp som inte deltagit i projektet. Ung komp skulle också öka förtroendet för Arbetsförmedlingen och effekten av myndighetens insatser.

Målgrupp: Ungdomar / Metoder: Matchningsmetoder, Samverkan

 Progress – tidiga möten

Arbetsförmedlingens projekt Progress – tidiga möten delfinansieras av EU-kommissionens program för sysselsättning och social innovation EaSi under delen som kallas Progress. Syftet med projektet är bland annat att utvärdera om tidiga och tätare möten mellan förmedlare och arbetssökande leder till arbete eller studier i ökad utsträckning.

 Ung framtid

Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid vände sig till personer mellan 16 och 29 år. Ungdomarna fick stöd i att komma vidare till studier eller arbete genom intensifierad matchning. I projektet arbetade Arbetsförmedlingen också med fokus på arbetsgivare. Ung framtid startade 2014 efter att Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet fått i uppdrag av regeringen att påbörja ett projekt inom ramen för EU:s sysselsättningsinitiativ för unga.

 Mirjam

Projekt Mirjam var ett ESF-projekt med jämställdhetsinriktning som vände sig till nyanlända kvinnor i etableringsuppdraget som står långt från arbetsmarknaden. Målet med projektet var att finna metoder och vägar som bidrar till att korta tiden från ankomst till utbildning och arbete.

Målgrupp: Nyanlända / Metod: Kartläggningsmetoder