Vår verksamhet

Arbetsförmedlingen är en viktig aktör i flera av EU:s fonder och program - vi driver och medfinansierar projekt, vi deltar aktivt i projektens styrgrupper och vi bidrar med kunskap och kompetens på olika sätt. Vi försöker ständigt utveckla vår verksamhet och gör det gärna i samarbete med andra aktörer.

För att vi ska kunna säga att de EU projekt som Arbetsförmedlingen bedriver skapar mervärde åt oss, måste vi kunna utvärdera projektet. Men det räcker inte att någon tycker att det verkar bra. Vi är en offentlig myndighet som finansieras av skattemedel. Vi har krav på oss att bedriva en verksamhet som är så effektiv som möjligt. Är det etiskt korrekt att ge insatser som vi inte vet effekten av?

Sättet att ta reda på vad en insats har för effekter är att genomföra en effektutvärdering. Nyckeln till att fånga själva effekten är att det vid en given tidpunkt finns en del av målgruppen som får ta del av insatsen – behandlingsgruppen – medan en annan del inte får det – kontrollgrupp eller jämförelsegrupp. Om grunden för deltagande vid en given tidpunkt på något sätt är slumpmässig – det vill säga att de som deltar i insatsen inte gör det på grund av att de till exempel är mer motiverade än de som inte deltar är projektet utvärderingsbart. EU-projekt är ett perfekt tillfälle att utföra effektutvärderingar. För att göra projekten utvärderingsbara krävs att projekten utformas på ett sådant sätt att vi kan särskilja inverkan av projektets insatser från inverkan av andra faktorer. En bra utgångspunkt i arbetet att göra ett projekt utvärderingsbart är att fundera igenom fem olika områden som är viktiga för effektutvärdering: målgrupp, insats, genomförande, utfall och dokumentation. Vi på Ledningsstaben (Internationella enheten) och Arbetsförmedlingens kontaktpersoner för EU-fonder stödjer dig i detta arbete genom vår modell för effektutvärdering som presenteras här på hemsidan www.projekteffekter.se.

Mirjam

Projekt Mirjam var ett ESF-projekt med jämställdhetsinriktning som vände sig till nyanlända kvinnor i etableringsuppdraget som står långt från arbetsmarknaden. Målet med projektet var att finna metoder och vägar som bidrar till att korta tiden från ankomst till utbildning och arbete.

Vad är effektutvärdering?

Effektutvärderingar syftar till att uppmäta och studera effekten av en insats. I ett projekt är det oftast önskvärt att kunna lära sig så mycket som möjligt om vad projektet har lett till för projektets deltagare.

Mer om Effektutvärdering