Effektutvärdering

I ett projekt är det oftast önskvärt att kunna lära sig så mycket som möjligt om vad projektet har lett till för projektets deltagare. Till exempel vill projektägarna kunna påvisa om projektet har uppnått sitt syfte och om den arbetsmetod de använt faktiskt fungerar. För att med säkerhet kunna svara på om projektet nått sitt syfte och om metoden fungerar krävs en effektutvärdering.

Vad är effektutvärdering?

Effektutvärderingar syftar, som namnet antyder, till att uppmäta och studera effekten av en insats. Inom samhällsvetenskapen, där både en ständigt föränderlig omvärld och skillnader i individuella förutsättningar kan påverka resultat, är det ofta mycket svårt att särskilja en effekt av en insats från övriga faktorer som skulle kunna påverka resultatet. Att studera effekter handlar därför i mångt och mycket om att skapa en situation där man kan argumentera för att det enbart är projektdeltagande som förklarar skillnader i resultat mellan de som deltar i ett projekt och de som inte deltar.

Nyckeln till att kunna göra en bra effektutvärdering är att skapa en bra kontrollgrupp. I genomsnitt ska gruppen som tar del av insatsen och kontrollgruppen (som inte tar del av insatsen) vara lika varandra. Exempelvis får gruppen som får ta del av insatsen inte bestå av väldigt motiverade individer samtidigt som kontrollgruppen består av individer med lägre motivation. Om så vore fallet skulle det bli svårt att uttala sig om insatsens effekter eftersom vi inte kan vara säkra på om eventuella skillnader i resultat mellan grupperna drivs av insatsen, eller av skillnader i motivation mellan grupperna.

Fördelen med effektutvärderingar är att det med större säkerhet går att uttala sig om vad projektinsatserna leder till. På längre sikt kommer detta vara till mycket stor hjälp i myndighetens utvecklingsarbete eftersom myndigheten kommer få bättre vetskap om vilka effekter olika insatser har för olika grupper av inskrivna. Över tid kommer vi röra oss mot att kunna erbjuda det bästa stödet till varje individ och myndigheten kommer kunna fatta mer välunderbyggda beslut då man bättre kan förutse vad som kommer hända när projektinsatser implementeras i övriga verksamheten.

En bra effektutvärdering kräver ett mycket systematiskt arbete, framförallt för att skapa en så bra jämförelsegrupp som möjligt. För att utvärderingen ska få rätt förutsättningar är det därför bra om dialog inleds med utvärderare i ett tidigt skede. För att underlätta dialogen är det också viktigt att projekten i ett första skede själva tar hjälp av det stöd som finns tillgängligt här på projekteffekter.se.

För den som vill läsa mer om effektutvärdering finns flera olika källor att vända sig till. Ni kan läsa mer under rubriken ”Modell för effektutvärdering” på denna sida samt ta del av följande information:

Ekonomistyrningsverkets skrift om effektutvärdering – ”Att välja upplägg” – http://www.esv.se/publicerat/publikationer/2006/effektutvardering/

EU-kommissionens information om effektutvärdering (på engelska) –https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/counterfactual-impact-evaluation

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har i uppdrag att effektutvärdera insatser på arbetsmarknaden, läs mer om deras uppdrag och rapporter här – http://www.ifau.se/sv/Forskning/.

För er som arbetar på Arbetsförmedlingen rekommenderar vi även utbildningsspåret om evidensbaserad verksamhetsutveckling inom kompetensutvecklingsinsatsen Uppföljning och utvärdering som finns på Kunskapslyftet på myndighetens intranät.

 

Tidigare effektutvärderingar

Här kan ni läsa om Arbetsförmedlingens EU-finansierade projekt som har effektutvärderats eller som effektutvärderas just nu. De flesta projekten har fått stöd av projektet Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020 som ligger bakom denna hemsida. Listan kommer att fyllas på allt eftersom fler effektutvärderingsbara EU-projekt beviljas. Om ni har frågor om projekten så finner ni kontaktinformation på respektive projekts sida.

För en lista på samtliga Arbetsförmedlingens EU-projekt, även de som inte effektutvärderas, besök Arbetsförmedlingens hemsida om EU-fonder .

 

 

Arbetsförmedlingens modell för effektutvärdering

Inom ramen för projektet Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020 tog Arbetsförmedlingen fram en modell för effektutvärdering. Läs mer om modellen och besvara våra korta frågor och få snabb återkoppling kring olika utvärderingsaspekter.

Arbetsförmedlingens modell för effektutvärdering